تبلیغات
صراط حضرت محمد(ص)
صراط حضرت محمد(ص)
چون بلاگفا مدتی سکته کرد در عرض صراط صادق ،صراط حضرت محمد(ص) را در میهن بلاگ ایجاد کردم 
قالب وبلاگ

انقلاب اسلامی و روزنه های امید شیطان بزرگ

در پرتو دلهای پاک باصفایان و به برکت خون شهدا و به صحنه آمدن ملتی بزرگ و فهیم و رهبری امام خمینی کبیر«ره» جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران فرمودند:«نباید گذاشت امید شیطانی به خواب رفتن ملت در دل دشمن پا بگیرد.» او فرمودند: وظیفه نخبگان مستحکم کردن روحیه انقلابی است.

پیامبر عزیز اسلام (ص) فرموده اند : اگر امید رااز مادری بگیرید ، به فرزند شیرخوارش نیز شیر نخواهد داد.به یقین مرور کردن آفت هاو تهدیدهایی که ممکن است جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شود و نیز بینش افزایی وچاره اندیشی و جهادی و انقلابی عمل کردن در مقابل توطئه ها ، برای معاندان انقلاب اسلامی امید سوز خواهد بود.

برای نظام جمهوری اسلامی ایران دو نوع آسیب از داخل و خارج از کشور می توان در نظر گرفت. تهدیدهای خارجی فراروی نظام اسلامی را می‏توان به چهار گروه تقسیم كرد: تهدیدهای نظامی، اقتصادی،اخلاقی و عقیدتی.

یکم: آفات نظامی

نعمت انقلاب اسلامی، به همان میزان كه بسیار بزرگ است، از نظر وجود دشمنان نیز كمنظیر میباشد و آشكارترین فعالیت دشمن در جهت نابودی انقلاب اسلامی، دخالت نظامی است. منابع غنی جمهوری اسلامی و نیز ارزش محوری و استکبار ستیزی و باج ندادن به استثمارگران باعث شده است تا استكبار واستثمارگران جهانی چشم طمع به خاك جمهوری اسلامی داشته باشند از اینرو باید با تمام توان به آیه شریفه ی واعدوا لهم من قوه عمل کرد.

دوم : آفات اقتصادی

نفوذ اقتصادی معاندینن ظام و استفاده از حربه ی تحریم نمونه ی بارز این نوع تهدید است .طراحان تحریم به صراحت گفتند اگر ایرانیان را تحریم کنیم ،فشارهای اقتصادی آنان را ناراضی و درنتیجه به خیابان ها خواهند ریخت و خودشان با دست خودشان انقلاب اسلامی را سرنگون خواهند کرد . راه مبارزه ‏با این امر این است كه اولاً روحیّه ایثار، صبر و قناعترا در مردم ایجاد و تحكیم كنند؛ و ثانیاً با برنامه‏ ریزی‏ های عالمانه، معقول، وشرعی هرچه زودتر ریشه‏ های وابستگی اقتصادی به بیگانگان را بخشكانند .این  مهم در پرتو اقتصاد مقاومتی امکان پذیر خواهد بود.

سوم: آفات اخلاقی

بیگانگان می‌كوشند تا باترویج و اشاعه انواع و اقسام فسق و فجور، ازجمله فحشا، مشروبات الكلی و موادّمخدّر، اخلاق و روحیّات مردم را فاسد كنند و به صورتی ‏درآوردند كه مردم استعداد ونشاط دفاع از كیان و موجودیّت انقلاب و نظام انقلابی خود را از كف دهند.

چهارم: آفات عقیدتی

بیگانگان همچنین، ممكن است سعی كنند كه یا تعالیم و احكام دینی مذهبی مردم و آرا و عقاید حقّه آنان رامورد خدشه و مناقشه قرار دهند و چنین وانمود كنند كه بطلان آن‌ها را اثبات كرده‏ اند، و خلاصه، به نوعی حمله فكری و فرهنگی اقدام كنند، یا چنان‌كه در اغلب موارد معمول است، ظاهر آن‌ها را مورد هجوم و تعرض قرار ندهند؛ ولی چنان تفسیر وتأویل كنند كه ماهیّت آموزه‏ ها و فرموده‏ های دین و شریعت متحوّل و متبدّل گردد وهویّتشان دگرگون شود.

اما تهدیدهای درونی فراروی نظام اسلامی عبارتند از:

یکم: جهل به حقایق اسلام و ضعف ایمان انقلابیون

1-آفت‌هایی كه در درون جامعه اسلامی و در میان خود انقلابیون مسلمان به وجود میآید، میتواند دو منشأ داشته باشد: جهل نسبت به حقایق اسلام و معارف اسلامی؛

2. ضعف ایمان. كسانی وجود دارند كه علیرغم این‌كه مسلمان بوده،ایمان نیز آوردهاند، لیكن شرایط اجتماعی زندگی آنان بهگونهای نبوده است كه به حقیقت معارف اسلامی پی ببرند. اینان به جهت معلومات اندك نسبت به حقیقت اسلام، باعث ایجاد یكی از كانون‌های خطر در بین خود مؤمنان می‌گردند.امّا خطر جدیتر این است كه در بین مؤمنان، ضعف ایمان پدیدار گردد. افرادی وجود دارند كه علیرغم آشنایی كامل با معارف اسلامی، از تصمیم جدی و عزم راسخ برای عمل به آن‌ها برخوردار نیستند و از هوا وهوس‌های خود پیروی میكنند.

دوم : تهاجم فرهنگی

برخی دیگر از گروه‌های معارض، همان گروه‌های نفاق هستند كه در این نظام نقش مخالف را ایفا میكنند؛ لیكن مخالفت خود رابروز نمیدهند. اینان تلاش میكنند از طریق مغالطه وایجاد شبهه در اذهان، باورها و ارزش‌های انحرافی را در جامعه جا اندازند و از این طریق، به اهداف خود دست یابند.

این دستهٔ اخیر كه دشمنان اسلام به آن‌ها دل خوش نمودهاند، تلاش میكنند تا جامعه را از درون تخریب نمایند و عمدتاً از طریق هجوم فرهنگی به اهداف شوم خود نایل آیند. یكی ازبرنامههای مهم دشمنان اسلام در جهت تضعیف باورها و ارزش‌ها این است كه با نفوذ در دستگاه سیاستگذاری كشور، كسانی را سركار آورند كه اعتقادات و مبانی فكری و ارزشی آن‌ها تا حدودی از امام فاصله گرفته باشد و تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌ها و افكار غربی باشند. خطر این دسته از افراد به قدری گسترده است كه بزرگ‌ترین تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار میرود. خطراتی همچون آفات نظامی، اقتصادی و سیاسی ممكن است شاخ و برگ‌های انقلاب را بزند یا موجب كمبار شدن آن شود، اما آفت فرهنگی، آفتی است كه تیشه به ریشهٔ انقلاب می‌زند و درخت اسلام را میخشكاند.

سوم : غرور و رخوت در میان انقلابیون

برخی ممكن است با به دست آوردن پیروزی دچار غرور گشته، كار را تمام شده بپندارند. از جهت روانی، این امرزمینه را برای ایجاد ركود و رخوت در میان انقلابیون فراهم میسازد و نیروهای انقلابی را به افرادی رفاهطلب و دنیاگرایی تبدیل میكند كه دیگر نسبت به توطئههای فراروی نظام توجهی نخواهند داشت.

چهارم: ضعف نهادها و ارگان‌های نظام

در کنار آسیب‌های فراروی نظام اسلامی، باید به آسیب‌های داخلی ناشی از ضعف نهادها و ارگان‌های نظام نیز توجه داشت. هرگونه آسیبی كه بر نظام وارد میشود، ممكن است از سوی نهادها و ارگان‌های مختلفی باشد كه بخشی از نظام اسلامی را در بر گرفتهاند. این آسیب‌ها ممكن است ناشی از ضعف نهاد اقتصادی كشور، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد ازدواج، نهاد امنیتی، نهاد فرهنگی و نهادهای مهم دیگر كشور باشد.

پنجم: اختلاف درونی

برخی از آسیب‏های فراروی نظام جمهوری اسلامی، آسیب‌هایی هستند كه هم از ناحیهٔ داخل وهم ازناحیهٔ خارج متوجه نظام میگردند.عوامل داخلی و نیز عوامل خارجی میتوانند در ایجاد اینگونه ­آسیب‌ها مؤثر باشند آنان كه در پی اجابت خواهش‌های نفس خویشند، یا به دنبال مال و ثروت حرام خواهند رفت و به اختلاس از اموال بیت المال، رشوهخواری و اموری از این قبیل متوسل خواهند شد و یا به دنبال پست و مقام خواهند رفت و از این طریق غریزهٔ قدرتطلبی خود را اشباع میكنند. برای عدهای از افراد رسیدن به پست و مقام از در اختیار داشتن ثروت اهمیت بیشتری دارد. انگیزهٔ افراد متوسط جامعه ازتلاش برای كسب پست و مقام این است كه در سایهٔ كسب چنین قدرتی، به ثروتی نیز دست یابند. ولی عدهای نیز وجود دارند كه علیرغم در اختیار داشتن ثروت فراوان، مبالغ كلانی را هزینه مینمایند تا به پست و مقامی دست یابند. مقام برای چنین افرادی در حكم یك بت است كه حاضرند برای رسیدن به آن ازهر راهی كه ممكن است، بهره گیرند.

جنون ثروت، مقام و شهوت،سبب میشود تا انسان به دنبال راه‌های نامشروع حركت كند. تا زمانی كه این مسأله در میان افراد مطرح باشد، زیان آن متوجه آن فرد و اطرافیان او خواهد شد، امّا زمانی كه به صورت یك پدیدهٔ اجتماعی درآید، تبدیل به فتنه و بلایی خواهد شد كه به آسانی نمیتوان آن را علاج كرد.

علاوه بر آنچه گفته شد بیان کردن و شفاف سازی اصول اساسی انقلاب اسلامی

متابعت محض از مقام معظم رهبری دام ظله العالی

تا کید بر جایگاه و اجرای قانون اساسی

پاسداری از ارزش های اسلامی

مرزبندی با دشمن

جهادی عمل کردن

پرهیز از خوی اشرافی گری

پرهیز از حاشیه سازی وحاشیه پروری

فربه نشان ندادن ضعف های کشور

و تا کید همگان در گفتارو کردار بر پایبندی شعارها و اصول انقلاب اسلامی ،یئس دشمنان را به دنبال خواهدداشت. اقتباس از «آسیبشناسی انقلاب اسلامی»


[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 12:58 ب.ظ ] [ سید محمد صادق محمدی وفایی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به نام خداوند و جان خرد حادثه خبر نمی کند در کمال ناباوری سایت بلاگفا مدتی سکته کرد به همین دلیل در عرض صراط صادق ،صراط حضرت محمد(ص) را ایجاد کردم تا با یک حادثه بدون وبلاگ نمانم.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب